Thứ sáu, 19-04-2024 
Menu Close Menu
Đào tạo & HTQT > Đào tạo
Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Phạm Văn Tùng)
Tên luận án: Nghiên cứu, đề xuất chế độ nước hợp lý để phát triển rừng tràm tái sinh Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Chuyên ngành: Môi trường đất và nước Mã số: 62 44 03 03. Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM VĂN TÙNG

Tên luận án: Nghiên cứu, đề xuất chế độ nước hợp lý để phát triển rừng tràm tái sinh Vườn Quốc gia U Minh Thượng.

Chuyên ngành: Môi trường đất và nước Mã số: 62 44 03 03.

Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM VĂN TÙNG

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

1. PGS.TS. LƯƠNG VĂN THANH

2. PGS.TS. THÁI THÀNH LƯỢM

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Địa chỉ: 658 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT CỦA LUẬN ÁN

1. Xác định được chế độ nước hợp lý để phát triển rừng tràm tái sinh trên đất than bùn ở VQG U Minh Thượng làm cơ sở để điều tiết chế độ nước hợp lý. Kết quả được mô phỏng bằng bản đồ trực quan "Phân bố diện tích theo sinh cảnh ngập nước phù hợp".

2. Lựa chọn được những thời điểm bắt đầu tích nước phù hợp để có được chế độ nước hợp lý trong cả năm, trên cơ sở tính toán tài nguyên nước từ mưa với các tần suất mưa khác nhau. Thời điểm tích nước được xác định hàng năm cho năm ít nước là từ ngày 11/9÷30/11, năm nước trung bình từ ngày 1/10÷30/11 và năm nhiều nước từ ngày 21/10÷30/11. Bước đầu đề xuất được giải pháp quản lý nước phù hợp để phát triển vùng lõi rừng tràm ở VQG U Minh Thượng.

3. Kết quả nghiên cứu của luận án về quản lý chế độ nước hợp lý cho rừng tràm tái sinh ở VQG U Minh Thượng đã đưa vấn đề điều tiết nước cho rừng tràm các VQG khu vực Nam bộ lên mức độ cao hơn để giải quyết tốt môi trường sinh thái cho hệ sinh thái rừng tràm phát triển và phòng tránh cháy rừng vào thời kỳ mùa khô.

Title of thesis: Research, propose a suitable water regime to develop the regeneration of Melaleuca forests in U Minh Thuong National Park.

Specialization: Môi trường đất và nước Number Code: 62 44 03 03

Full name of Candidate: PHAM VAN TUNG

Scientific Advisors: 1. Assoc.Prof.Dr.Luong Van Thanh

2. Assoc.Prof.Dr.Thai Thanh Luom

Educational Institution: Viet Nam Academy for Water Resources

The thesis has been done at: Southern Institute of Water Resouces Reseach

SOME NEW CONTRIBUTIONS OF PhD. THESIS

1. Determine a reasonable water regime to develop melaleuca forest regeneration on peatland at U Minh Thuong National Park as a basis to regulate water regime reasonably. The results are simulated by the visual map "Area distribution according to suitable wetland habitats".

2. Choose the appropriate starting time for water storage to get a reasonable water regime for the whole year, based on the calculation of rainwater resources with different rainfall frequencies. The water storage period is determined annually for the year of low water level from 11/9 to 30/11, the average water level from 1/10 to 30/11 and the high-water level from 21/10 to 30/11. Initially proposed suitable water management solution to develop melaleuca core zone at U Minh Thuong National Park.

3. The results of the dissertation on the management of water regime for regenerated melaleuca forests at U Minh Thuong National Park have raised the problem of water regulation for the melaleuca forests in the Southern Vietnam region up to a higher level to solve ecological environment for the development of Melaleuca forest ecosystems and prevent forest fires in the dry season.

Chi tiết luận án kỹ thuật của NCS. Phạm Văn Tùng xem tại đây:

Bê tông tự chèn cho nền đất yếu
Trong ảnh là những mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều được lắp ghép từ các tấm bê tông đúc sẵn, do ThS Nguyễn Anh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu công trình biển, Viện Kỹ thuật biển, thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tại TP.HCM nghiên cứu triển khai.