Viện Kỹ thuật Biển
Nghiên cứu công nghệ & giải pháp
Nghiên cứu mô phỏng
Đo đạc & khảo sát
Đào tạo & hợp tác quốc tế
Ứng dụng sáng chế vào thực tế