Thứ ba, 18-01-2022 
Menu Close Menu
Tin tức > Tin hoạt động Viện
Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Quốc gia “Giải pháp khoa học, công nghệ và mô hình nuôi trồng thủy hải sản bền vững vùng biển tỉnh Kiên Giang”
Ngày 30/11/2021 Viện Kỹ thuật Biển đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Quốc gia “Giải pháp khoa học, công nghệ và mô hình nuôi trồng thủy hải sản bền vững vùng biển tỉnh Kiên Giang” do TS. Phan Mạnh Hùng làm chủ nhiệm; Viện Kỹ thuật Biển là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài.

     Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-VKTB ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Viện Kỹ thuật Biển về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài bao gồm 7 thành viên:

          PGS.TS. Lương Văn Thanh – Chủ tịch hội đồng;

          GS.TS Tăng Đức Thắng– Ủy viên phản biện 1;

          ThS. Nguyễn Hữu Thanh- Ủy viên phản biện 2;

          TS. Nguyễn Đình Vượng - Ủy viên;

          ThS. Lê Đức Liêm - Ủy viên;

          TS. Nguyễn Văn Khôi - Ủy viên;

          ThS. Trần Nhật Tân – Thư ký;

     Tại buổi họp TS. Phan Mạnh Hùng thay mặt nhóm thực hiện báo cáo tóm tắt các nội dung, sản phẩm chính và các kết quả đạt được của đề tài.

      Sản phẩm của đề tài bao gồm báo cáo tổng kết; báo cáo tóm tắt; 02 báo cáo chuyên đề; Các bản đồ Tỉ lệ: 1:25.000 (Bản đồ hiện trạng nuôi trồng thủy hải sản vùng biển tỉnh Kiên Giang; Bản đồ định hướng phát triển vùng nuôi trồng thủy hải sản bền vững trên vùng biển tỉnh Kiên Giang đến năm 2030); và 02 bài báo khoa học. Kết quả thể hiện tính nghiêm túc của nhóm tác giả trong quá trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào thực tiễn.

      Đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, các thành viên trong Hội đồng cho rằng: đề tài có phương pháp nghiên cứu, điều tra, tính toán hợp lý, hiện đại; số liệu đảm bảo độ tin cậy; đề tài đã thực hiện đúng các quy trình quy phạm, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về đo đạc. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ và mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên, sinh thái, thuỷ văn, thuỷ động lực học vùng biển Kiên Giang để đưa ra định hướng mô hình nuôi trồng thuỷ hải sản phát triển bền vững tại vùng biển Kiên Giang

      Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài Đạt và đủ điều kiện đánh giá kết quả ở cấp Tỉnh (sau khi chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của hội đồng)

Dưới đây là một số hình ảnh buổi nghiệm thu.