Thứ ba, 18-01-2022 
Menu Close Menu
Tin tức > Tin hoạt động Viện
Nghiệm thu cấp Bộ 05 nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi năm 2021”
Ngày 24/12/2021 Tổng cục Thủy lợi tiến hành nghiệm thu cấp Bộ 05 nhiệm vụ thường xuyên

“Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi vùng Quản Lộ-Phụng Hiệp; Cái Lớn-Cái Bé; Bảo Định phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2021” do TS. Phạm Văn Tùng làm chủ nhiệm; “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi vùng Tứ Giác Long Xuyên; Dầu Tiếng phục lấy nước vụ sản xuất nông nghiệp năm 2021” do ThS. Hà Thị Xuyến làm chủ nhiệm; Viện Kỹ thuật Biển là đơn vị chủ trì thực hiện 05 nhiệm vụ này.

     Hội đồng nghiệm thu được thành lập theo quyết định số 460/QĐ-TCTL-QLCT của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi  ngày 03/12/2019 gồm 09 thành viên, do ông Nguyễn Văn Tỉnh –Tổng cục trưởng – Tổng cục Thủy lợi làm Chủ tịch hội đồng; Ông Nguyễn Hồng Khanh Cục trưởng cục Quản lý CTTL làm Phó Chủ tịch hội đồng

     Đánh giá kết quả nghiên cứu của 05 nhiệm vụ, các thành viên trong Hội đồng cho rằng nội dung nghiên cứu đã đáp ứng đúng  mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đề ra. Kết quả giám sát, dự báo trong năm 2021 đã được gửi đến các cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương và đăng trên trang website của Tổng cục thủy lợi (www.httl.com.vn) kịp thời phục vụ chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trong vùng. Và đã xây dựng được WebGIS hỗ trợ giám sát, dự báo chất lượng nước trong các hệ thống công trình thủy lợi.

     Với những kết quả đạt được, Hội đồng đã đồng ý nghiệm thu 05 nhiệm vụ.